Начало > Новини

Новини и публични съобщения за потребителите

На вниманието на Пристанищни оператори, упражняващи дейности в района на Дирекция „Речен надзор – Русе” и Дирекция „Речен надзор – Лом”

публикувано на: 07.08.2019

УВАЖАЕМИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 36в и чл. 41в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, пристанищните оператори ще получават информация за броя на пътниците на корабите, пристигащи в речните пристанища на Република България, от приложение № 15 от Наредбата – "Обща декларация" (поле "брой на пътниците")  в „Системата за електронен документооборот на речния транспорт" (Single Window).

Корабите вече плават задължително с включен АИС транспондер

публикувано на: 20.04.2018

Промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са свързани с подобряване предоставянето на РИС услуги по вътрешните водни пътища на Р България. Новите текстове, отбелязани в новосъздадения чл. 77а, гласят: „Системата за автоматична идентификация по вътрешните водни пътища (AIS за корабоплаване по вътрешните водни пътища), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира във вътрешните водни пътища на Република България или преминава през тях." Така използването на автоматичната идентификационна система (АИС) при движение по река Дунав става задължително, а излъчваната информация следва да бъде актуална. Изискването е всички капитани да въвеждат коректна информация преди започване на курс или маневра. Законът е обнародван в бр. 28/2018 г. на Държавен вестник.

АНКЕТА във връзка с разработване на услуги по проект RIS Comex

публикувано на: 13.09.2017

В рамките на проект RIS COMEX са разработени т.нар. услуги за коридори, които предстои да бъдат реализирани в рамките на проекта през следващите години.

Моля заинтересованите лица да попълнят Анкетата.

На вниманието на Пристанищни оператори, упражняващи дейности в района на Дирекция „Речен надзор – Русе” и Дирекция „Речен надзор – Лом”

публикувано на: 25.07.2017

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с разработен допълнителен модул в Система за електронна обработка на документи при пристигане/отплаване в/от български пристанища по река Дунав, от 19.07.2017 г. е предоставена възможност на пристанищните оператори да бъдат регистрирани в системата и да получават незабавно подадената от корабните агенти информация.

В случай, че желаете да се възползвате от удобството на предоставената информация в Системата, моля да следвате процедурата, описана на страницата: sw.bulris.bg. В раздел „Достъп“ са предоставени необходимите документи, както и указания за попълването им.

За да се избегнат  неточности, моля при подаване на заявление да се посочи кои понтони, котвени стоянки и терминали оперира пристанищният оператор в района на съответните пристанища. Системата дава възможност за всеки отделен акаунт да има различни права на достъп. 

Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от следните адреси:

https://sw.bulris.bg/docs/F-142.004.doc

http://bulris.bg/river-information-services/sistema-za-elektronna-obrabotka-na-dokumenti-na-reka-(single-window)

На вниманието на корабоводители, агенти, логистични партньори

публикувано на: 19.06.2017

В Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” е получено съобщение от Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, относно ремонтни дейности на мост „Жежел” на 1253+300 км по река Дунав, в района на Нови Сад.

В него се уведомява секретариата на Дунавската Комисия, че е достигната финалната фаза на ремонтните дейности по моста, които включват строителство на два отвора, разположени в централната част на моста. Като се има предвид технологията на строителството, се съобщава, че в хода на изпълнение на тези дейности, корабоплаването ще бъде преустановено двукратно:

Първото спиране на корабоплаването за период от 5 до 7 дена, е предвидено от 5 до 12 юли 2017г.,

второто, със същата продължителност, от 29 юли до 5 август 2017г.

Корабоводителите ще бъдат информирани по надлежния ред за точните дати и продължителност на преустановяване на корабоплаването чрез Известия до корабоводителите (NtS).

Във връзка с горепосочената информация се съобщава, че след пускане в експлоатация на мост „Жежел”, временният железопътен и пътен мост „Боско Перошевич”, който в продължение на 17 години се явява критичен участък в Сърбия, ще бъде премахнат. По тази дейност ще бъде получена допълнителна информация.

Над 30 корабни агенции с близо 100 потребители използват Single Window от старта на системата

публикувано на: 15.06.2017

Над 30 корабни агенции с близо 100 потребители използват услугите на системата за електронна обработка на документи при пристигане и отплаване на кораби в/от речните ни пристанища, известна още като Single Window по река. Три месеца след официалния старт на системата са подадени над 2500 уведомления и повече от 2700 общи декларации. Средното време за обработка на обща декларация за вход-изход на кораб е между 15 и 30 минути.

Повече от 100 ангажирани служители от различни институции, регистрирани в системата, следят за бързото и ефективно обработване на подадените документи за входна и изходна ревизия.

В следствие на засилен интерес за достъп и от други заинтересовани лица, свързани с речния транспорт, в системата непрекъснато се въвеждат подобрения, целящи улеснения и гъвкавост при работа.

Системата Single Window функционира само с електронни документи от 15 март 2017 г. Тя позволява стандартизирана информация и документи да се подават електронно, а не на хартиен носител, в една единствена входяща точка. Принципът на обслужване "на едно гише“ вече е въведен във всички български пристанища по река Дунав. Целта е новата организация на работа да облекчи административното обслужване на бизнеса, свързан с речното корабоплаване.