От 2024 година CEERIS ще бъде единствената платформа за докладване на речни пътувания в България

публикувано на: 12.12.2023

CEERIS ще бъде единствената платформа за докладване на речни пътувания от 02.01.2024 г. CEERIS е акроним на „Централно- и Източноевропейска информационна система за докладване“ и е съвместна инициатива на 8 държави: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Румъния, Сърбия, Словакия и Унгария.

Платформата позволява на корабните оператори по коридор Дунав и река Елба в Чехия да изпълняват чрез „еднократно докладване“ с „еднократно въвеждане на данни” всички изисквания за докладване за даден транспорт по вътрешните водни пътища в участващите страни.

Какви предимства предлага CEERIS на капитаните на кораби?

CEERIS предоставя преглед на всички изисквания за докладване за транспорта по маршрута, който ще бъде предприет.
С CEERIS потребителите могат да създават транспортни планове, които съдържат множество пътувания, дефинирани от събития като товарене или разтоварване на стоки или движение на пътници, както и включващи промяна на екипаж.
Може да споделя данни с всички участващи страни, като агенти, собственици на стоки и оператори на терминали.
Интелигентна помощ за попълване, базирана на обширни референтни данни, преведени на всички основни езици.
CEERIS предоставя преглед на доставените доклади, техния статус, както и всички получени отговори и гарантира, че докладвате само веднъж. 

Кой може да използва CEERIS за докладване?
Всички потребители на EuRIS с успешно заявен кораб или предоставени права за докладване на кораб, могат автоматично да получат достъп до платформата www.ceeris.eu чрез едно влизане, за да докладват пътувания. 

Какви данни могат да се предоставят чрез CEERIS?
CEERIS предлага обширен и гъвкав набор от данни за докладване, който включва елементи от данни за пътувания, товари, пътници, екипаж, статистика, доставки на кораба и предадени отпадъци. В допълнение към националните РИС органи, системата обхваща набор от контролни органи, включително управление на трафика, митници, гранична полиция, статистика и пристанищни власти. 

Какви ползи предлага CEERIS на отговорните органи? 
Регистрираните органи могат лесно да получават персонализирани доклади с данни в съответствие със законовите изисквания чрез предпочитаните от тях средства като GUI панел, имейл, уеб-хук или API в избран формат (PDF, XML, графичен шаблон).
Системата обработва интелигентно разпределянето на данни, позволявайки на потребителите на органите да се фокусират върху управлението на докладите.
Отговорите могат да се изпращат до капитаните на кораби и да се споделят с други органи.
Платформата www.ceeris.eu има за цел да намали административните бариери и тежестта за докладване чрез постепенно увеличаване на броя на участващите получаващи органи. 

Информация, споделена с логистични партньори
В допълнение към предоставянето на права за докладване за кораб, собствениците на кораби имат възможност да предоставят на трети страни (като логистични потребители), достъп до информацията за пътуването и транспорта на своя кораб в EuRIS - за едно пътуване, за определен период от време или за неограничено време.
Това позволява на логистичните потребители да търсят и проследяват текущата позиция на кораба, заедно с актуализации на ETA и информация за товара в портала EuRIS, в зависимост от предоставения клас за поверителност, да оптимизират своите услуги и процеси.
Чрез абонамент за уведомления операторите на флота и техните партньори могат да се абонират за конкретни събития, свързани с одобрени кораби, за да получават актуализации на ETA. Тези събития включват получаване на ERI съобщения, промени в ETA, преминаване през мостове и шлюзове, както и пристигане и заминаване от корабни места.
Новите платформи www.ceeris.eu и www.eurisportal.eu представляват първа стъпка към интегриране на потребителите на логистиката в обхвата на RIS услугите, целящ повишаване ефективността в управлението на транспорта и повишаване конкурентоспособността на вътрешните водни пътища (ВВП). 

Как да си създам акаунт за CEERIS? 
CEERIS акаунтите се създават в EuRIS (www.eurisportal.eu), така че първо трябва да си създадете профил там. Уверете се, че сте член на вашата организация, ако тя вече съществува в EuRIS или създайте нова организация в EuRIS, за да гарантирате оптималното функциониране. Допълнителна информация за процеса на регистрация можете да намерите на портала EuRIS: https://www.eurisportal.eu/registratieproces 

Как да вляза в акаунта си в EuRIS?
Влизането в www.ceeris.eu ви пренасочва към страницата за вход в EuRIS, където трябва да въведете идентификационните данни на акаунта си и да потвърдите оторизацията за системата CEERIS. За да получите достъп до CEERIS за докладване на пътуване, използвайки вашия EuRIS акаунт, трябва да имате одобрено право на собственост за поне един кораб (клас на поверителност 9), който има валиден ENI номер в EuRIS, или трябва да ви бъдат предоставени права за докладване в EuRIS от корабoсобственик. Ако не можете да влезете като собственик на кораба, моля, проверете дали вашата заявка за собственост е одобрена в EuRIS. Ако чакате достъп с права за докладване от корабособственик и не можете да влезете, проверете дали опцията „Изпращане на електронни доклади за кораб“ е активирана в поканата за инспекция, която сте получили, и дали сте приели поканата.

​CEERIS_User Guidelines for Electronic Reporting_BG

CEERIS_User Guidelines for Recieving Authorities_BGОбратно