АНКЕТА за отчитане мнението на заинтересованите страни

публикувано на: 09.04.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото проучване се осъществява от ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, в изпълнение на дейности по проект RIS COMEX (www.riscomex.eu). Въпросите в проучването са свързани с необходимостта да получим надеждна и точна информация, която да послужи за постигане целите на проектите.

RIS COMEX е проект, финансиран от Механизма за свързване на Европа ( CEF) , целящ определянето, уточняването, прилагането и устойчивата работа на RIS услугите на ниво коридор (RIS Services Corridor) в следствие на резултатите от проучването, направено в рамките на проект CoRISMa.

RIS COMEX стартира през 2016 г. и ще продължи до края на 2021 г. В проекта участват 14 партньора от 13 различни европейски държави. Водещ партньор на проекта е Австрийската администрация по водни пътища (Via donau)

Проектът RIS COMEX цели осъществяването и функционирането на трансгранични информационни услуги на реката въз основа на оперативен обмен на данни от RIS. Тези коридори (информационни), базирани на RIS услуги позволяват управление на трафика от властите и управление на транспорта от логистичния сектор. Те се възползват от наличната национална инфраструктура и услуги.

Проектът има за цел конкретно:

-По-добро планиране на транспорта по вътрешните водни пътища (повишена надеждност на времето за транспорт)

-Намаляване на времето за изчакване и пътуване

-Повишаване на ефективността при изпълнение на вътрешни навигационни превози

-Оптимално използване на инфраструктурата (увеличено използване на капацитета)

-Намаляване на административните бариери

Конкретната анкета има за задача да направи проучване сред заинтересованите страни, като част от Дейност 5 „ Хоризонтални дейности“. . С оглед правилната реализация на управлението на RIS коридора считаме, че консултациите със съответните заинтересовани страни за техните нужди и изисквания, са особено важни и полезни.

Активното участие на представители на бизнеса и организации от неправителствения сектор ще спомогне за формулирането на решения и мерки, съобразени с интересите и нуждите на потребителите на транспортни услуги.

В тази връзка, Ви каним да споделите Вашето мнение чрез настоящата анкета, за което предварително Ви благодарим!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBKwRJSA8clUjR_zOmVr1MM_KSyHqBQgHge_D5UljyUa-mMg/viewform?usp=sf_link

 

 
С уважение,

Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"
ДП „Пристанищна инфраструктура“
Тел: +359 82 298 463
Тел: +359 82 298 465
Факс: +359 82 298 461
www.bgports.bg

 Обратно